Bestyrelse for støtteforeningen

Bestyrelse for støtteforeningen:

Formand

John Andersen

Kingosvej 30, 7470 Karup

Mobil: 51219009

Mail: ven@frederiksfriplejehjem.dk

Næstformand

Frank Larsen

Ribesvej 13, 7470 Karup

Kasserer

Gitte Nødskov

Kingosvej 20, 7470 Karup

Sekretær

Jens Andersen

Solvænget 64, 7470 Karup

Bestyrelsesmedlem

Martin Ditlevsen

Viborgvej 56, 7470 Karup
Suppleant

Kirsten Johansen

Fallesgårdevej 10, 7470 Karup

Suppleant

Dagmar Bertel

Kongemosevej 41, 7470 Karup
Revisor

 Svend Erik Christensen

Kingosvej 54, 7470 Karup

Generalforsamling afholdt mandag den 25. februar 2019

 

Referat:

Generalforsamlingen for Støtteforeningen for Frederiks Friplejehjem, blev afholdt i Seniorhuset i Karup, mandag den 25. februar klokken 19:30, med 36 deltagere. Efter formandens velkomst, gik man straks over til behandling af dagsordenen.

 

1. Valg af dirigent. (Bestyrelsen foreslog Anders Bertel). Anders Bertel blev valgt.

2. Formandens beretning. (v/ formand John Andersen). Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

3. Godkendelse af regnskab. (v/ kasserer Gitte Nødskov). Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Indkomne forslag. (Ingen forslag modtaget).

5. Fastsættelse af kontingent. (Bestyrelsen foreslog uændret 50 kr. / 100 kr. for henholdsvis personligt medlemskab / husstandsmedlemskab). Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen.

På valg var:

Frank Larsen, Karup. (Villig til genvalg). Frank Larsen blev genvalgt.

Kurt Westphal, Karup. (Ønskede ikke genvalg). Bestyrelsen foreslog Martin Ditlevsen, Karup. Martin Ditlevsen blev nyvalgt.

Jens Andersen, Frederiks. (Villig til genvalg). Jens Andersen blev genvalgt.

7. Valg af suppleanter.

Kirsten Johansen, Grønhøj. (Villig til genvalg). Kirsten Johansen blev genvalgt.

Dagmar Bertel, Frederiks. (Villig til genvalg). Dagmar Bertel blev genvalgt.

8. Bilagskontrollant Svend Erik Christensen blev genvalgt i 2018. Posten er kun på valg hvert andet år, så punktet udgik.

9. Eventuelt.

Indlæg af bestyrelsesformand Kai Hesselberg: Friplejehjemmet set fra bestyrelsens side.

Indlæg af forstander Suzanne Helms: Stort og småt fra hverdagen.

 

Efter de to interessante indlæg, afsluttede dirigenten aftenens generalforsamling og gav ordet til formanden for de afsluttende bemærkninger.

 

Formanden takkede for god ro og orden og benyttede lejligheden til samtidigt at takke Kurt Westphal for 5 års solidt og engageret bestyrelsesarbejde.