Bestyrelse for støtteforeningen

Bestyrelse for støtteforeningen:

Formand

John Andersen

Kingosvej 30, 7470 Karup

Mobil: 51219009

Mail: ven@frederiksfriplejehjem.dk

Næstformand

Frank Larsen

Ribesvej 13, 7470 Karup

Kasserer

Gitte Nødskov

Kingosvej 20, 7470 Karup

Sekretær

Jens Andersen

Solvænget 64, 7470 Karup

Bestyrelsesmedlem

Martin Ditlevsen

Viborgvej 56, 7470 Karup
Suppleant

Kirsten Johansen

Fallesgårdevej 10, 7470 Karup

Suppleant

Dagmar Bertel

Kongemosevej 41, 7470 Karup
Revisor

 Svend Erik Christensen

Kingosvej 54, 7470 Karup

Referat af Støtteforeningens Generalforsamling, tirsdag den 18. februar 2020 i Seniorhuset i Karup.

 

 

1. Valg af dirigent.

Anders Bertel blev valgt.


2. Formandens beretning. v/ John Andersen

Formandens beretning blev godkendt.

 

3. Godkendelse af regnskab. v/ Gitte Nødskov

 Regnskabet blev godkendt.

 

4. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

 

5. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsens forslag om at bibeholde nuværende kontingent for 2021 blev godkendt.

 

6. Valg til bestyrelsen.

Der var genvalg til:

Gitte Nødskov og John Andersen.

 

7. Valg af suppleanter.

Der var genvalg til:

Kirsten Johansen og Dagmar Bertel.

 

8. Valg af bilagskontrollant.

Der var genvalg til:

Svend Erik Christensen

 

9. Eventuelt

Formand for Frederiks Friplejehjem, Kai Hesselberg glædede sig i sit indlæg over, at plejehjemmet nu er godt etableret med en sund økonomi, der ser ud til at kunne bibeholdes i de kommende år, der er ingen truende skyer i horisonten. Han udtrykte desuden stor tilfredshed med, at de mange forskellige slags tilsyn plejehjemmet er underlagt alle har resulteret i pletfrie tilsynsrapporter uden en eneste anmærkning. Formanden rettede dernæst en stor tak til den daglige ledelse og personalet for veludført arbejde og sluttede med en tak til Støtteforeningen og de mange frivillige der omgiver Frederiks Friplejehjem.


Forstander, Suzanne Helms holdt på Støtteforeningens opfordring et indlæg om adgangen til at flytte ind på plejehjemmet. Startende med den kommunale visitering, over den endelige vurdering af behovet og deraf følgende udvælgelse af en ny beboer. Suzanne fortalte om de mange – til tider meget svære – overvejelser, der til sidst munder ud i en endelig beslutning. Der blev stillet en del spørgsmål fra de fremmødte, hvilket skabte en fin dialog.